Obchodné podmienky

Obchodné podmienky (ďalej len "OP") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán definovaných v bode 1. Obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a EŮ.

1. Základné pojmy


1.1 Poskytovateľ
Poskytovateľom služby je:
KdeJe Software s.r.o.
IČO: 36730947
DIČ: 2022316230
IČ DPH: SK2022316230
Sídlo: Astrová 8, 821 01 Bratislava
www.sprava-webu.eu
Výpis z obchodného registra

1.2 Zákazník
Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba využívajúca webdizajnové služby Poskytovateľa.

1.3 Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb je zmluva, na základe ktorej Zákazník využíva služby Poskytovateľa.

2. Predmet zmluvy


2.1 Predmetom zmluvy je poskytovanie webdizajnových služieb a služieb súvisiacich so správou obsahu web stránky Zákazníka (ďalej len služby). Služby Zákazníkovi zabezpečuje Poskytovateľ.

3. Spôsob objednania služieb a platnosť zmluvy, odstúpenie od zmluvy


3.1 Požiadavku na službu je možné zaslať cez kontaktný formulár na web stránke www.sprava-webu.eu alebo zaslaním emailu na adresu moja@sprava-webu.eu. Na základe požiadavky alebo ďalšej emailovej komunikácie so Zákazníkom pripraví Poskytovateľ ponuku. Záväznú objednávku Zákazník urobí zaslaním akeptácie ponuky na emailovú adresu moja@sprava-webu.eu.

3.2 Za vznik zmluvy sa považuje odoslanie emailu na adresu moja@sprava-webu.eu, kde Zákazník akceptuje ponuku Poskytovateľa na úpravu svojej web stránky.

3.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ Poskytovateľ nedokončí zadanú prácu na web stránke Zákazníka.

3.4 Zmluva zaniká dokončením práce na konkrétnom zadaní na úprave web stránky Zákazníka.

3.5 Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť okamžite, ak Zákazník závažne alebo opakovane porušuje túto zmluvu.

3.6 Zákazník (spotrebiteľ), je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.7 Odstúpením Zákazníka od zmluvy podľa bodu 3.6 týchto Obchodných pomienok sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil.
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

4. Platobné podmienky a cena


4.1 Služby sú uhrádzané vopred formou zálohovej faktúry. Po akceptácii ponuky a záväznej objednávke služieb Poskytovateľ vystaví Zákazníkovi zálohovú faktúru za služby v elektronickej forme a pošle ju na úhradu Zákazníkovi emailom. Po úhrade zálohovej faktúry Poskytovateľ vystaví Zákazníkovi daňový doklad v elektornickej forme, pošle ho emailom Zákazníkovi a začne práce na web stránke Zákazníka.

4.2 Cena za služby je uvedená na web stránke Poskytovateľa www.sprava-webu.eu. Cena je uvedená za každú začatú pol hodinu práce. Cena je uvedená bez DPH.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa


5.1 Poskytovateľ je povinný zaobchádzať s prístupovými údajmi na web stránku Zákazíka citlivo a neposkytovať ich tretím osobám. Ak skončia dôvody na to aby mal Poskytovateľ prístupové údaje k dispozícii je povinný ich vymazať. Zákazník môže požiadať Poskytovateľa aby pristupové údaje u seba uchoval na dlhší čas pre prípad ďalších prác na web stránke Zákazníka v budúcnosti.

5.2 Poskytovateľ je oprávnený upravovať obsah web stránok Zákazníka, na základe zaslaných podkladov od Zákazníka.

5.3 Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah stránok Zákazníka. Za obsah svojich stránok Zákazník v plnej miere zodpovedá sám a to bez ohľadu na to, či obsah na web stránku vložil Zákazník alebo Poskytovateľ. Všetky zmeny obsahu na web stránke robí Poskytovateľ na základe podnetu a požiadavky Zákazníka.

6. Práva a povinnosti Zákazníka


6.1 Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu emailovej adresy, kontaktných a fakturačných údajov prostredníctvom emailu.

6.2 Zákazník je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky prístupové udaje na web stránku, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre úpravu obsahu web stránky Zákazníka.

6.3 Zákazník je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii zmien na web stránke Zákazníka. Tým sa myslí dodanie podkladov na zmenu obsahu, zodpovedanie otázok, ktoré vyplynú počas prác a iné informácie potrebné na úspešné dokončenie prác na web stránke Zákazníka.

7. Poučenie o udelení súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy


7.1 Zákazník súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, čím Zákazník stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od zmluvy a má povinnosť uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

8. Zhromažďovanie informácií o Zákazníkoch, Ochrana osobných údajov


8.1 Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle zákona č. 84/2014 Z. z o chrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie so Zákazníkom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch a službách, a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

8.2 Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 8.1. týchto Obchodných pomienok dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

8.3 Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie realizácie. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

8.4 Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

9. Orgán dozoru


9.1 Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.